Leto Slab Narrow Medium

from Leto Slab by Glen Jan